Bazuar  në nenin 126/1 të Dispozitave Normative dhe Udhëzimit Nr. 25, datë 17.08.2015 "PËR VITIN SHKOLLOR 2015-2016 NË SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR", DAR DURRËS shpall renditjen e shkollave 9- vjeçare dhe shkollave të mesme për vitin shkollor 2014-2015

TREGUESIT 2015

SHKOLLAT 9- VJEÇARE

RENDITJA E SHKOLLAVE 9 - VJEÇARE

SHKOLLAT E MESME

RENDITJA E SHKOLLAVE TË MESME