Në zbatim të ligjit nr.9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ligjit nr.130/2016,”Për buxhetin e vitit 2017”, të Udhëzimit nr.2, datë 06.02.2012 ”Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit” i ndryshuar, të pikës 89 të Udhëzimit Plotësues nr.8, datë 13.01.2017 të Ministrit të Financave “Për zbatimin e buxhetit për vitin 2017”, si dhe në kreun e III-të pika 3.1 si dhe VKM nr 11 date 11.01.2016 në këtë artikull, do të gjeni situacionin 4 - mujor 20109 dhe raportimin e monitorimit financiar.....klikoni këtu