NJ O F T I M

 

Mbështetur në shkresën informuese të Komisionit të VlerësimitsipasUdhëzimit Nr.38.dt.06/10/2015 ”Për procedurat e lëvizjes paralele, emërimit dhe largimit të mësuesit nga institucioni arsimor publike të sistemit parauniversitar” DAR për plotësimin e nevojave për mësues , në mungesë të fituesve të Portalit “ Mësues për Shqipërinë” dhe ezaurimit të portalit si dhe të listës të pritshmërisë për profilet e mëposhtme:

1.       Matematikë

2.       Gjuhë Frënge

3.       Edukim Fizik

Urdhëron të publikohet njoftimi në faqen zyrtare të DAR, për të gjithë të interesuarit që plotësojnë kriteret sipas  Ligjit Nr.69/2012 “ Për sistemimin arsimor paruniversitar “ i ndryshuar për këto profile.

 

Ju faleminderit për bashkëpunimin ,

 

 

DREJTOR

 

Lindita  MUKAJ