SQARIM 

DAR publikon Listën e vendeve vakante të krijuara nga dalja në pension për periudhën deri në mbyllje të vitit mësimor 2015-2016, për t’ju ofruar të interesuarve, një proces sa më transparent punësimi.

Bëjmë me dije të interesuarit për punësim se: Vendet vakante të cilat krijohen nga dalja në pension e mësuesve që plotësojnë moshën për të dal në pension sipas listës bashkëlidhur,  jo detyrimisht hapen në të njëjtat profile .

 

Është Komisioni i Vlerësimit sipas Udhëzimit Nr. 38, date 06.10.2015. i  MAS-it që vlerëson, kërkesën zyrtare  të depozituar në DAR  nga  Drejtori i institucionit arsimor, që do të thotë paraprakisht do të ketë një studim paraprak të profileve, ngarkesës mësimore, parashikimit të hapjes apo mbylljes së klasave për vitin shkollor 2016-2017.

Lista e vëndeve vakante që krijohen nga daljet në pension, për vitin shkollor 2015-2016