Shpallet renditja përfundimtare me pikët totale e kandidatëve "Mësues për SHQIPËRINË", 2015, për DAR DURRËS

RENDITJA ME PIKËT TOTALE