Mbeshtetur ne UDHEZIMIN Nr. 19, date 11.08.2016, PER ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBETARE TE ARSIMIT BAZE 2016, SESIONI I DYTE, datat e zhvillimit te PKAB 2016, sesioni i dyte jane si me poshte vijon :

  • Gjuhe e Huaj      25 gusht 2016
  • Gjuhe Shqipe     27 gusht 2016
  • Matematike        29 gusht 2016 

Provimet Kombetare te Arsimit Baze 2016, sesioni i dyte fillojne ne oren 10:00 dhe zgjasin 2 ore e 30 minuta