Në këtë artikull gjeni Udhëzim Nr.13, datë 22.05.2019, 

PËR

PROCEDURAT E PRANIMIT E TË EMËRIMIT TË MËSUESIT 

NË NJË VEND TË LIRË PUNE NË INSTITUCIONET ARSIMORE PUBLIKE 

TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR DHE PËR ADMINISTRIMIN 

E PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË”.  ...klikoni këtu