Në zbatim të Ligjit Nr. 69 datë 21.06.2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, Udhëzimit nr. 57 datë 12.11.2013 “Për procedurat e emërimit dhe shkarkimit të drejtorit institucionit  publik të arsimit parauniversitar” të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, Drejtoria Arsimore Rajonale Durrës shpall vende të lira për pozicionin e Drejtuesit të Institucionit arsimor publik në shkollën e mesme të bashkuar " Rexhep Mezini ", Ishëm. ...lexoni njoftimin