Udhezimin 38 "Per Procedurat e Levizjes Paralele, emerimit dhe largimit nga puna te mesuesit ne IAP ..." e gjeni ne linkun e meposhtem:

https://mesuespershqiperine.al/Content/njoftimeFiles/Udhezimi_nr.38_per_publikim_(1).pdf