APLIKIMI NË RAUNDIN E DYTË VITI AKADEMIK 2017-2018.

Aplikimi në Raundin e dytë kryhet vetëm për ato programe studimi të cilat pas përfundimit të regjistrimeve të raundit të parë kanë kuota të paplotësuara.

Të drejtën për të aplikuar me këtë formular në raundin e dytë e kanëmaturantët/kandidatët e mëposhtëm:

1. Të gjithë maturantët /kandidatët të cilët kanë plotësuar formularin A1 oseA1Z në sesionin e dytë, që nuk kishin detyrime për provimet e maturës shtetërore ose rezultojnë kalues në provimet e maturës shtetërore në sesionin e dytë, të vjeshtës.

2. Të gjithë maturantët /kandidatët të cilët kanë plotësuar formularin A1 ose A1Z dhe rezultojnë kalues në provimet e maturës shtetërore në sesionin e parë, të muajit qershor të cilët:

a. Nuk kanë arritur të aplikojnë në raundin e parë për arsye të ndryshme

b. Kanë aplikuar në raundin e parë por nuk janë shpallur fitues në asnjërën prej preferencave të përzgjedhura

c. Kanë aplikuar në raundin e parë dhe janë shpallur fitues në njërën nga preferencat e përzgjedhura por nuk janë regjistruar në asnjërin prej programeve të studimit ku janë shpallur fitues

d. Janë çregjistruar pas përfundimit të raundit të parë 

 

Theksojmë se maturantët/kandidatët e kategorive të mësipërme, të cituar në pikat b, c dhe d, të cilët kanë aplikuar në raundin e parë, duhet te riaplikojne edhe njëherë tjetër në raundin e dytë meqenese ky është një formular i ri aplikimi.

KUJDES: Maturantët/Kandidatët e Raundit të Parë të cilët rezultojnë të regjistruar pas përfundimit të raundit të parë të regjistrimeve, nuk kanë të drejtë të aplikojnë në Raundin e Dytë të Aplikimeve. Pra Aplikimi i tyre në Raundin e dytë nuk është i vlefshëm.

Vëmë në dukje se maturantët/kandidatët, të cilët nuk kanë aplikuar në raundin e parë me Formularin e Aplikimit në IAL dhe për rrjedhojë është hera e parë që përzgjedhin programet e tyre të studimit preferencialë, duhet fillimit të ndjekin procedurat e mëposhtme:

a-Të shkarkojnë nga faqja zyrtare të AKP me adresë: www.akp.gov.al Faturën për arkëtim për plotësimin e formularit për në IAL dhe më pas ta

printojnë. (kliko ketu per te shkarkuar faturen)

b-Të paraqiten në zyrat e çdonjërit prej filialeve të bankave të nivelit të dytë për të kryer pagesën e tarifës prej 2000 lekësh për formularin e aplikimit në IAL, Matura Shtetërore 2017.

c-Të dorëzojë mandat pagesën e kryer të tarifës në drejtorinë e shkollës ku ka kryer aplikimin me formularin A1/A1Z, që shkolla ti hedhë në Portalin e Maturës online mesataren sipas VKM-së.

Kujdes: Maturantët /kandidatët që kanë aplikuar në raundin e parë nuk duhet të kryejnë një pagesë tjetër tarife.

 

Qendra e Shërbimeve Arsimore

 

Shkarko Udhezimin Teknik per aplikim ne IAL