Të nderuar kolegë

Më poshtë gjeni Udhëzimin Nr. 26, datë 15.08.2014, Për zhvillimin profesional të punonjësve arsimorë. ...

Bashkuar këtij Udhëzimi gjeni dhe shojcat përkatëse. ...